Lærer | Jobbmotivert.no

Motivasjon for lærere

Skole og foreldre arbeider for samme sak; at barna skal lære, og at de skal ha det bra på skolen. Skoleeier og rektor vet om eget ansvar på alle punkter for et godt læringsmiljø. Disse punktene bygger på hva forskningen viser er viktig:

  • Klasseledelse
  • Elevrelasjoner
  • Hjem-skole-samarbeid
  • Organisasjon og ledelse

Du vet selvsagt også at «Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.” Dette følger av opplæringsloven § 9a-1.

Hvordan kan vi i jobbmotivert.no hjelpe deg med å få til dette for DIN klasse?

  • Ved å lære seg hver enkelt elevs verdsettelsesspråk, blir du mer «treffsikker» når du skal vise at du bryr deg om eleven. Du som lærer vet at relasjon er en nødvendig forutsetning for å kunne påvirke til læring og god atferd.
  • Verktøyene er enkle å bruke i en stressende hverdag.
  • Du kan ikke «gjøre feil», og man kan begynne med en gang.
  • Mye av ansvaret for godt klasse – og læringsmiljø legges på klassen, ved at de lærer hvordan de skal fylle opp hverandres «verdsettelsestank».
  • Ved forebygging av mobbing og skaping av trygghet, fungerer hjernen optimalt for innlæring av kunnskap. Slik vil du få best mulig akademiske resultater i din klasse.
  • Ved at det på slutten gjennomføres en test slik at foresatte lærer hva deres barn trenger hjemme. F.eks. viser det seg at barn med atferdsproblemer gjerne ikke har nok kvalitetstid med foresatte.

Visste du at 70% ikke føler seg verdsatt på jobb?

For å skape en optimal kultur på din skole, gå også inn for å lære om hvordan «Verdsettelsens 5 språk på jobb» kan brukes på din arbeidsplass.